logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Stálá expozice Oddělení dějin města

Dne 22. srpna 2009 byla v budově Muzea keramiky v ulici Kutuzowa 14 otevřena stálá expozice věnovaná historii města Bolesławiec. Vernisáž byla vyvrcholením několikaletého úsilí jak pracovníků muzea, tak početné skupiny fanoušků historie města. Oddělení dějin města bylo otevřeno v roce 1995 v budově získané po Kutuzovově muzeu, které bylo ve správě Ruska. Potom se zde konaly dočasné výstavy věnované vybraným tématům z minulosti města. Stálá expozice má vzdělávací a popularizační charakter. V osmi sálech jsou představeny nejdůležitější události a dějové linie důležité pro historii města a regionu. V expozici jsou prezentovány exponáty z vlastních sbírek i zápůjčky z jiných muzeí a soukromých sbírek.

Archeologická sbírka

Archeologická sbírka muzea ukazuje nejstarší historii Boleslawiecka od mezolitu po moderní dobu (od asi 8 000 př. n. l. do 17. století). Nejstaršími památkami jsou mezolitické kamenné štípané nástroje a dvě neolitické sekyrky. Sbírka keramiky představená na expozici pochází z vykopávek provedených Muzeem keramiky. Největší část tvoří urny a další keramické pohřební nádoby z lužického popelnicového žárového pohřebiště v obci Nowa (katastr obce Bolesławiec). Nejzajímavějším exponátem z období lužické kultury je depot bronzových předmětů v obci Stara Oleszna (katastr obce Bolesławiec). Z obce Olszanica (katastr obce Zagrodno) pocházejí exponáty z tvrze loupeživého rytíře, jemuž se přezdívalo Černý Kryštof. Mezi nimi byly keramické nádoby, podkovy a výzbroj charakteristická pro pozdní středověk. Nejúžasnějším archeologickým objevem bylo nalezení jámy zbylé po jedné z pěti novodobých městských hrnčíren v Piaskowé ulici v Bolesławci. Mezi různými fragmenty keramiky byly také objeveny celé nádoby, podložky používané při vypalování keramiky, vzorkovače, hrncové a ploché kachle, cihly a spečený materiál z pece a také fragmenty keramických hraček.

Bolesławiec od středověku do 20. století

Na přelomu 16. a 17. století byl Bolesławiec nazýván „kolébkou a rajskou zahradou slezské moderní poezie“. Narodil se zde velký počet známých básníků, kteří vytvořili tzv. první slezskou básnickou školu (něm. Erste Schlesische Schule). Byli to Martin Opitz, Andreas Tscherning, Andreas Scultetus a Christoph Colerus. Za zmínku stojí také významný grafik David Tscherning a astronomové Kaspar Knoll a Christoph Neubarth. Muzejní sbírkový fond obsahuje objekty, které přibližují postavu tvůrce německé novodobé poezie Martina Opitze. Jde o barokní grafiku s básníkovým vyobrazením, sbírku Geistliche Poemata vydanou v 17. století, a kopii portrétu od Bartoloměje Strobela ze 17. století, jehož originál se nachází v Gdaňsku. Velkou hodnotu mají rovněž kroniky, zejména kopie kroniky F. Holsteina ze 17. století, která je nejstarším historickým záznamem o Bolesławci. Expozice prezentuje také cínové a skleněné nádoby, mince a předměty každodenního života související s historickým Bolesławcem. Vědomosti o dějinách města doplňují grafiky pocházející z 19. století od C. T. Mattisse a E. W. Knippla, dále olejomalba s výhledem na město z roku 1924 od Hermanna Schäfera, staré fotografie a mapy a nádherný model zobrazující střed města Bolesławiec cca z roku 1805, jehož autorem je Zbigniew Skop. Byl  vytvořen v měřítku 1:400 (jeho velikost je 2,5×1,5 metru). Za povšimnutí stojí také soubor kreseb – projektů vitráží se scénou Posledního soudu z roku 1922 od Artura Henniga, významného malíře a keramika, profesora místní Odborné školy keramické.

Lékárna

Nejstarší lékárna v Bolesławci Die Kgl. privilegierte Stadtapotheke zu Bunzlau byla založena v roce 1558 Heinrichem Weiβkopfem. Nacházela se na jižním průčelí hlavního náměstí (v současnosti Rynek 7). V polovině devatenáctého století, kdy byl majitelem lékárny Karl Wolf, zastával funkci pomocného lékárníka Hermann Mueller. Ten v roce 1856 začal vydávat nejdůležitější odborný časopis v Německu Pharmazeutische Zeitung, který vychází dodnes.  Další lékárna Pod hvězdou v ulici Kubika 12, která patřila lékárníkovi Seidlovi, byla založena teprve v roce 1886 (v pozdějších letech se stala majetkem Karla Krebse). Lékárna Pod Orlem v ulici Daszyńskiego 9 vznikla v roce 1920. První poválečnou lékárnu otevřel již v roce 1945 Marceli Najder. Historický soubor eklektického lékárenského nábytku, který můžete shlédnout v Oddělení dějin města, byl vytvořen v roce 1893 pro městskou lékárnu ve městě Nowogrodziec (německy Naumburg am Queis) na zakázku majitele von Häckela. Tato lékárna, založena před rokem 1690, byla původně umístěna v dnešní Bolesławiecké ulici a v pozdější době byla přesunuta do činžovního domu na severním průčelí hlavního náměstí. Královská privilegia získala v roce 1791. V poválečném období byla většina nábytku přemístěna do lékárny Pod Wrzosem, kde byla až do prosince 2005. V roce 2019 byla expozice doplněna novými moduly: botanickým a zoologickým. Díky tomu mohou návštěvníci poznat unikátní léčivé vlastnosti rostlin a také obdivovat preparovaná zvířata a dozvědět se o jejich terapeutickém užití. Expozice je zakončena multimediální prezentací, která ukazuje málo známé a zajímavé informace o farmacii, bylinném lékařství a alchymii.

Sbírky z napoleonské doby

Sbírka byla vytvořená od nuly a je věnována napoleonské době v Bolesławci i ve Slezsku. V současnosti zahrnuje kolekci vojenských předmětů, grafiky, nábytek a prvky vybavení vojáků. Mezi nejzajímavější exponáty patří francouzský kyrysnický palaš vyrobený v císařské manufaktuře Klingenthal v roce 1813 a dvě šavle francouzské lehké kavalerie, jedna z revolučního období, druhá model AN XI. Ze střelných zbraní jsou pozoruhodné: anglická křesadlová puška Brown Bess, která byly používána i pruskou zeměbranou (Landwehr) v roce 1813, francouzská křesadlová pistole model AN XIII manufaktury Saint Étienne a křesadlová puška manufaktury v Suhlu pocházející z počátku 18. století (cca 1701–1705). Z dalších militarií stojí za zmínku kolekce několika desítek dělových nábojů z přelomu 18. a 19. století, mezi nimiž jsou plné náboje (koule), granáty a bomby naplněné černým prachem. Největší z nich je moždířový náboj kalibru 10,8 palce o hmotnosti 50 kg. Sbírka grafiky představuje scény s účastí předních osobností epochy, jako byli Napoleon, car Alexander I. či generál Blücher, a také napoleonské vojáky. Mezi nejzajímavější patří: francouzská grafika zobrazující vkročení Francouzů do Moskvy v roce 1812, scéna vítězství knížete Jeroma Bonaparta nad Prusy pod hradbami Vratislavi v roce 1807 a plán bitvy u Kaczawy (něm. Katzbach) v roce 1813. V roce 2019 byla Muzeu keramiky zapůjčena kopie obrazu Boleslavecké děti od Carla Marra (depozit předal Haus Schlesien, Königswinter – Heisterbacherrott, dříve patřil Bundesheimatgruppe Bunzlau zu Siegburg).

Bolesławiec po roce 1945

Poválečné dějiny města návštěvníkům přibližuje obrovská kolekce archivních fotografií. Tvoří ji sbírky snímků několika místních fotografů. Nejreprezentativnější, vlastněná Alojzym Skorupou, dokumentuje změny, ke kterým v Bolesławci dochází od roku 1946 do počátku 80. let 20. století. Její nejstarší část daroval Alojzy Skorupa muzeu v roce 1968, zbývající fotografie předala jeho dcera Aleksandra Kornosz v roce 1996. V posledních letech byly muzeu předány autorské sbírky Henryka Piotrowského, Edwarda Opały a Bolesława Mareckého, které dokumentují důležitější události v historii města za poslední čtvrtstoletí. Archivní fotografie dokonale popisují zlomové okamžiky v nejnovějších dějinách města Bolesławiec. Byly jimi: obnova města a jeho osídlení příchozími Poláky z oblastí bývalé Jugoslávie, východních pohraničních oblastí Polska (jde o tzv. Kresy Wschodnie), Sibiře a Francie, politické pronásledování prováděné komunistickou policií (Urząd Bezpieczeństwa), rozvoj městských institucí, organizací a spolků, zrození a rozmach podzemního hnutí Solidarity a konečně zrod demokracie a samosprávy. Jsou doprovázeny každodenními předměty, které vlastnili přesídlení lidé. Lze také vidět časopisy, dokumenty a dopisy z archivu místního oddělení nezávislých odborů NSZZ Solidarność a dalších místních organizací. Expozici doplňují moderní multimédia, zahrnující: filmy, prezentace a audio nahrávky, které umožňují si lépe představit realitu poválečných změn v regionu. 

Plastiky ze sympozií

Muzeum keramiky vlastní sbírku více než stovky plastik z let 1964 až 2006, které jsou výsledkem Keramických a sochařských sympozií (Plenery Ceramiczno-Rzeźbiarskie) organizovaných ve městě Bolesławiec. Tato sympozia, původně celopolská, získala mezinárodní význam od roku 1995. Účastní se jich jak světově proslulí umělci, tak mladí talentovaní tvůrci z mnoha zemí. V expozici si můžete prohlédnout desítky děl významných světových umělců, jako jsou Elżbieta Grosseová, Przemysław Lasak, Krzysztof Rozpondek, Mirosław Kociński, Andrzej Trzaska, Jindra Viková, Marita Benke-Gajda, Bronisław Wolanin, Janina Bany-Kozłowska, Dieter Dietz, Krystyna Gay-Kutschenreiter, Stanisław Wiącek, Władimir Hyżyński, Aleksander Lwowicz, Mirosław Barański, Czesław Matyjewicz, Harald Jagodzieński, Ruty Benjamini, Paulina Pokorny-Ziemba, Marion Aksjaer Nielsen, Ewa Różańska, Małgorzata Olkuska, Kazimierz Kalkowski, Halina Olasik, Jolanta Kasińska, Maria Wojtiuk, Hanna Oksana Lypa, Anna Stawiarska a Jeng-daw Hwang. 

 

Dovolujeme si Vás informovat, že Muzeum keramiky v Bolesławci v blízké budoucnosti dočasně mění způsob svého fungování. Proto budou naše expozice pro návštěvníky uzavřeny: :

Oddělení historie města – od 7. listopadu 2022

Oddělení keramiky – od 21. listopadu 2022

Skip to content