logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Vědecká spolupráce

Fakulta historických a pedagogických věd Vratislavské univerzity

Muzeum keramiky v  Bolesławci již řadu let spolupracuje s vědeckými pracovníky z Fakulty historických a pedagogických věd Vratislavské univerzity (Wrocław), kteří se zapojují do pořádání konferencí v Bolesławci, podporují vydávání místních vědeckých publikací a zasedají v soutěžních porotách.

Rocznik Bolesławiecki

Jde o periodikum věnované historii a současnosti Bolesławce, vydávané Muzeem keramiky v Bolesławci od roku 2008, pod vedením redakce ve složení Edmund Maliński, Anna Bober-Tubaj a Grzegorz Matoryn. Funkci vydavatelského recenzenta zastává od roku 2011 prof. zw. dr hab. Grzegorz Strauchold (Historický institut Vratislavské univerzity).

Soutěž o cenu primátora za nejlepší magisterskou nebo doktorandskou práci zaměřenou na historii a současnost Bolesławce.

Vysoké školy každoročně přihlašují do soutěže libovolný počet magisterských nebo doktorandských prací, které děkan fakulty dané vysoké školy vyhodnotí jako tvůrčí, inovativní, zasluhující si širší popularizaci. V porotě soutěže, jejíž první ročník se uskutečnil v roce 2006, zasedají vědecko-pedagogičtí pracovníci vysokých škol (3 členové) a Městského úřadu v Bolesławci (2 členové). Nejoceňovanější práce daného ročníku je kromě finančního ocenění vydaná v tištěné podobě v Muzeu keramiky v Bolesławci.

Vědecká konference Boleslavští nepřišli odnikud. O osídlování Dolního Slezska.

Ve dnech 17. až 18. června 2016 se v Bolesławci uskutečnila vědecká konference Boleslavští nepřišli odnikud. O osídlování Dolního Slezska (Bolesławianie – nie przybyli znikąd. Wokół krajobrazu osadniczego Dolnego Śląska). Během dvoudenního jednání si obyvatelé města mohli vyslechnout vystoupení univerzitních pracovníků, historiků, muzejních pracovníků, archivářů, studentů a zainteresovaných amatérů, kteří hovořili o zajímavých otázkách týkajících se poválečného doosídlování území předaných Polsku po 2. světové válce (polsky tzv. „Ziemie Odzyskane“). Referáty zásadně prezentovaly výsledky bádání prováděných na základě archivních, ikonografických a kartografických dokumentů. Nechyběla ani vystoupení obsahující rodinné vzpomínky a osobní svědectví.

První konferenční den probíhal v prostorách Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł”. Pozvané hosty přivítal primátor Bolesławce Piotr Roman a ředitel Státního archívu ve Wrocławi dr. Janusz Gołaszewski. Krátká vystoupení připravili zástupci místních sdružení a skupiny starousedlíků. Činnost občanského sdružení Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich přiblížila předsedkyně Barbara Smoleńska, sdružení repatriantů z Bosny, jejich potomků a přátel, předsedkyně Halina Waniak, skupinu navrátilců z Francie Kamilla Dudek a sdružení Bolesławieckie Stowarzyszenie Kawaleryjskie im. 6. Pułku Ułanów Kaniowskich jeho předseda Grzegorz Jankowski. Úvodní přednášku měl tajemník městského úřadu Jerzy Zieliński. Další referáty přednesli odborníci z Fakulty historických a pedagogických věd Vratislavské univerzity prof. dr. hab. Grzegorz Strauchold, prof. dr. hab. Leszek Ziątkowski, dr. hab. Joanna Nowosielska-Sobel, dr. hab. Piotr Pałys, dr. hab. Filip Wolański, dr. Dariusz Przybytek a dr. Grzegorz Sobel a studenti a doktorandi této vysoké školy Kamilla Jasińska a Natalia Kotrys, dále také dr. Rafał Nowakowski (Maršálkovský úřad Dolnoslezského vojvodství), Zygmunt Brusiło (Sdružení přátel Bolesławce), Krzysztof Rajczakowski (Muzeum keramiky v Bolesławci) a Adam Baniecki (Státní archív ve Wrocławi, pobočka v Bolesławci).

Druhý den konference proběhl v sídle Státního archivu ve Wrocławi, pobočce v Bolesławci. Referáty přednesli: Zdzisław Abramowicz (ZHP Bolesławiec), dr. Edmund Maliński (redaktor Roczniku Bolesławieckého), Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych ve Varšavě), Maria Subik (Gimnazjum Samorządowe nr 2 v Bolesławci), Anna Bober-Tubaj a Agata Bojanowska (Muzeum keramiky v Bolesławci), Barbara Grzybek (Státní archiv ve Wrocławi, pobočka v Bolesławci), Ivo Łaborewicz (Státní archiv ve Wrocławi, pobočka v Jelení Górze) a Katarzyna Uczkiewicz (dokumentační středisko Paměť a budoucnost), dále přednášející z Vratislavské univerzity prof. dr. hab. Rościsław Żerelik a dr. Barbara Techmańska a studenti Kamil Frąckiewicz, Joanna Wolska, Marta Łobacz a Angelika Perz. Během přestávky si účastníci konference mohli prohlédnout fotografickou výstavu Barbary Schutty (Vratislavská univerzita) věnovanou současné podobě Bolesławce a Dolního Slezska.

Pořadateli konference byli: kabinet historických atlasů Historického institutu Vratislavské univerzity, Muzeum keramiky v Bolesławci, dokumentační středisko Paměť a budoucnost ve Wrocławi, Státní archiv ve Wrocławi, pobočka v Bolesławci, a Kulturní středisko v Bolesławci – Mezinárodní centrum keramiky.

Propagace konferenčních materiálů proběhla v březnu 2017. Publikace Boleslavští nepřišli odnikud. O osídlování Dolního Slezska byla připravena pod vedením Anny Bober-Tubaj (Muzeum keramiky v Bolesławci), dr hab. Joanny Nowosielské-Sobel a prof. zw. dr. hab. Grzegorze Straucholda (Historický institut Vratislavské univerzity).

Vědecká konference 200 let napoleonské epopeje

Ve dnech 6. a 7. září 2013 proběhly v Bolesławci oslavy 200. výročí tažení z roku 1813. Oslavy proběhly s bohatým a pestrým programem. V Muzeu keramiky byla slavnostně otevřena historická výstava a názvem 1813–2013. Dvousetleté výročí tažení Napoleona do Slezska 1813. Na volné ploše u železničního viaduktu proběhly živé ukázky střetů a bitvy u Bobru v podání klubů vojenské historie. V sále Bolesławieckého kulturního střediska – Mezinárodního centra keramiky začala 6. září mezinárodní vědecká konference nazvaná 200 let napoleonské epopeje. Příznivci historie měli vzácnou příležitost si vyslechnout dvě desítky prezentací, vyhlášených vědci z Polska, Ruska a Německa, týkajících se různých aspektů napoleonského období. Veškerá vystoupení byla pro posluchače tlumočena simultánně. Konferenci řídil prof. Grzegorz Strauchold z Historického institutu Vratislavské univerzity. Referáty přednesli:

– prof. Jerzy Maroń (Historický institut Vratislavské univerzity) – Napoleonské válečné umění pohledem polských vojenských badatelů,
– dr. Dariusz Przybytek (Univerzitní knihovna Wrocław) – Kartografie napoleonského období ve sbírkách Univerzitní knihovny ve Wrocławi,
– Světlana Vasiljevna Uspenskaja/Светлана Васильевна Успенская (Muzeum dělostřelectva Sankt Petersburg) – Kutuzov a osvobozování v roce 1812 v expozicích Muzea dělostřelectví,
– dr. Andrzej Nieuważny (Univerzita Mikuláše Koperníka v Toruni, Humanitní akademie v Pułtusku) – Nepřítel za zády? Varšavské knížectví 1813,
– Silke Findeisen (Haus Schlesien – Königswinter-Heisterbacherrott) – S Napoleonem a proti němu: Slezsko v roce 1813/Mit, für und gegen Napoleon. Schlesien im Jahr 1813,
– dr. Andrzej Olejniczak (Muzeum keramiky v Bolesławci) – Francouzská armáda u Bobru v předvečer porážky u Kačavy,
– Mariusz Olczak (Archiwum Akt Nowych Warszawa) – Velkou výzvou je v tuto chvíli spojit se a vyrazit na nepřítele – pokus o rozprášení Slezské armády u Bobru ve dnech 21.–22. srpna 1813,

– Valentin Vadimovič Taratorin/Валентин Вадимович Тараторин (Смоленский музей-заподеник) – Výstroj a výzbroj ruského vojáka v roce 1813/Униформа и вооружение русского солдата в 1813 году,
– Tomasz Klauza (Witaszyce) – Maršál Bernadotte – příběh jedné lásky,
– Olivier Schmidt (Heidelberg) – Základní taktická pravidla na příkladu francouzského pěchotního řádu z 1. srpna 1791/Grundprinzipien taktischer Bewegungen am Beispiel des französischen Exerzier-Reglements für die Infanterie vom 1. August 1791,
– Krzysztof Widziński (Historický institut Vratislavské univerzity) – Vliv tažení z roku 1812 na ruskou strategickou reflexi v 19. století. Příspěvek k problematice.,
– Jacek Jędrysiak (Historický institut Vratislavské univerzity) – Očima vítězů – napoleonské vojenské umění v pruském vojenském písemnictví po roce 1815,
– Andrzej Ryba (FINNA, Gdaňsk) – krátká prezentace Napoleonské řady vydavatelství FINNA.

Příspěvky byly v tištěné podobě vydány v roce 2013 pod souhrnným názvem 1813–2013. Dvousetleté výročí napoleonského vojenského tažení ve Slezsku. Redakční kolektiv vytvořili: prof. Jerzy Maroń, prof. Grzegorz Strauchold (Historický institut Vratislavské univerzity) a Andrzej Olejniczak (Muzeum keramiky v Bolesławci).

 
Pobočka Institutu národní paměti ve Wrocławi

Muzeum keramiky v Bolesławci již řadu let spolupracuje s pracovníky Institutu národní paměti ve Wrocławi, kteří se zapojují do pořádání konference v Bolesławci a vydávají vědecké publikace zabývající se regionálními dějinami. 

Propagace publikace Służba Bezpieczeństwa w Bolesławcu (1957–1990). Zarys problematyki (Státní bezpečnostní služba v Bolesławci (1957–1990). Úvod do problematiky [týká se komunistické policie – pozn. překl.]) a setkání s autorem prof. dr. hab. Robertem Klementowským

Dne 23. března 2018 se Muzeu keramiky v Bolesławci uskutečnilo setkání spojené s uvedením publikace prof. dr. hab. Roberta Klementowského Służba Bezpieczeństwa w Bolesławcu (1957–1990). Zarys problematyki. Setkání vedl prof. dr. hab. Grzegorz Strauchold, profesor přednášející na Historickém institutu Vratislavské univerzity.

Publikace navazuje na předchozí, v roce 2012 vydanou knihu My wszyscy są od pracy fizycznej… Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu (1945–1956) [„My všichni jsme pro fyzickou práci…“ Úřad veřejné bezpečnosti v Bolesławci (1945–1956)]. Studie vznikla díky spolupráci města Bolesławiec, wrocławské pobočky Institutu národní paměti a Muzea keramiky v Bolesławci.

Propagační akce k publikaci My wszyscy są od pracy fizycznej… Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu (1945–1956) a setkání s autorem dr. hab. Robertem Klementowským

Dne 26. října 2012 se v sále zastupitelstva na radnici v Bolesławci uskutečnilo setkání s dr. hab. Robertem Klementowským, autorem knihy My wszyscy są od pracy fizycznej… Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bolesławcu (1945–1956) [My všichni jsme pro fyzickou práci… Úřad veřejné bezpečnosti v Bolesławci (1945–1956)]. Inspiraci ke vzniku knihy věnované činnosti bolesławiecké pobočky státní bezpečnosti (komunistické policie – pozn. překl.) byla šetření provedená v roce 2008 v okolí bývalé vazební věznice úřadu na Grunwaldské ulici č. 5. Cílem bylo ověření informací o pohřbívání obětí mučení v těchto místech a snaha o nalezení a identifikaci tělesných ostatků. To byl moment zlomu, který vyprovokoval veřejnou diskuzi o činnosti státní bezpečnosti v Bolesławci. Současně se v této věci vynořila řada otázek a pochybností.

Vědecké výzkumy prováděné Robertem Klementowským během dalších let umožnily alespoň částečné zodpovězení některých z nich. Autor pečlivě vyhodnotil stovky spisů a dokladů, které se pak staly základem publikace. Práce je rozdělena na dvě části. První popisuje okolnosti vzniku, měnící se organizační strukturu, personální zajištění a metodiku práce okresní pobočky státní bezpečnosti UBP. Druhá část knihy je obsáhlou analýzou různých hledisek činnosti příslušníků policie.

Vědecká konference Už je to 30 let … Výročí vyhlášení výjimečného stavu

Dne 8. prosince 2011 se na bolesławiecké radnici konala historická konference nazvaná Už je to 30 let… Výročí vyhlášení výjimečného stavu. Referáty zde přednesli:

– prof. dr. hab. Grzegorz Strauchold (Vratislavská univerzita) – Podstata komunistického systému v Polsku,
– Łukasz Sołtysik (IPN, pobočka ve Wrocławi) – Funkcionáři NSZZ Solidarność v Bolesławci perzekuovaní během výjimečného stavu (13. XII. 1981–21. VII. 1983),
– dr. Wojciech Kucharski (Wrocławské středisko Paměť a budoucnost) – Katolická církev v Dolním Slezsku v době výjimečného stavu,
– dr. Grzegorz Waligóra (IPN, pobočka ve Wrocławi) – Solidarita bojující – vznik, formy a metody činnosti,
– Grzegorz Kowal (Wrocławské středisko Paměť a budoucnost) – Eugeniusz Szumiejko – životopis disidenta,
– Ewa Chabros (IPN, pobočka ve Wrocławi) – Graffiti jako výraz vzpoury mládeže vůči realitě PLR v druhé polovině osmdesátých let 20. století,
– Marek Mutor (Wrocławské středisko Paměť a budoucnost) – Myšlenka zřízení nového wrocławského muzea. K připomínce třicátého výročí vyhlášení výjimečného stavu

Konferenci doprovodila výstava Výjimečný stav v Dolním Slezsku, kterou připravil OBEP IPN ve Wrocławi. Pořadatelé: Městský úřad v Bolesławci, odborový svaz NSZZ Solidarita, pobočka v Bolesławci, a Muzeum keramiky v Bolesławci.

 

Propagace publikace Łukasze Sołtysika a Mariusze Olczaka Nástin dějin nezávislého odborového svazu Solidarita v Bolesławci 1980–1989

Dne 19. srpna 2010 se na oddělení historie boleslaveckého muzea v Kutuzově ulici 14 uskutečnila propagační akce ke knize Łukasze Sołtysika a Mariusze Olczaka Zarys dziejów Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego «Solidarność» w Bolesławcu 1980-1989 (Nástin dějin nezávislého odborového svazu Solidarita v Bolesławci 1980–1989). Setkání s jedním z autorů – Łukaszem Sołtysikem – se zúčastnili členové Solidarity z Bolesławce a Jelení Góry. Kniha vznikla na základě vzpomínek funkcionářů odborového svazu a dokladů ze soukromých sbírek, archivu jelenohorské a bolesławiecké pobočky svazu NSZZ Solidarita, Státního archivu v Jelení Góře a fondů archivu Institutu národní paměti ve Wrocławi. Publikaci vydalo Muzeum keramiky v Bolesławci.

Vědecká konference Úřad státní bezpečnosti v Bolesławci

Dne 23. června 2009 se v  Galerii Długa kulturního střediska v Bolesławci uskutečnila vědecká konference Úřad státní bezpečnosti v Bolesławci. Pořadatelem byl primátor Bolesławce Piotr Roman, Muzeum keramiky v Bolesławci a Bolesławiecki Ośrodek Kultury. Během konference přednesli čtyři referáty wrocławští badatelé: prof. dr hab. Grzegorz Strauchold z Vratislavské univerzity – Efektivita a krutost represivního systému zárukou zavedení nového režimu, dr. Robert Klementowski z IPN ve Wrocławi – Vznik a činnost PUBP v Bolesławci pod vedením por. Zenona Florka (VI/1945–IV/1947), dr. Jarosław Syrnyk z IPN ve Wrocławi – Repatrianti z Jugoslávie a emigranti z Řecka v boleslaveckém okrese v podkladech bezpečnostních služeb a Paweł Piotrowski z IPN ve Wrocławi – Protišpionážní zajištění vojenských jednotek působících na území bolesławieckého okresu.

Konferenci vedl historik Mariusz Olczak, pocházející z Bolesławce, který pracuje v archivu Archiwum Akt Nowych. Po vyslechnutí referátů si přítomní hosté prohlédli film o bolesławieckém sídle státní bezpečnosti a vyslechli vzpomínky vězňů a perzekuovaných. Přednášky doprovázela živá diskuze, které se účastnily na dvě desítky účastníků. Mezi nimi byl také jeden z vězňů bolesławieckého úřadu bezpečnosti Henryk Małolepszy.

Haus Schlesien w Königswinter-Heisterbacherrott

Muzeum keramiky v Bolesławci spolupracuje již řadu let s Haus Schlesien v Königswinter-Heisterbacherrott ohledně zapůjčování exponátů, realizace výzkumných programů a při pořádání konferencí. 

Vědecká konference Cizincem ve svém domě. O vykořenění a ztrátě vlasti na příkladu Slezska.

V roce 2016 Muzeum keramiky spolupracovalo při realizaci projektu Cizincem ve svém domě. O vykořenění a ztrátě vlasti na příkladu Slezska (Obcy w swoim domu. O wykorzenieniu i utracie ojczyzny na przykładzie Śląska), přibližujícího důsledky přesídlování do a ze Slezska v letech 1945–1950, kterou připravila Haus Schlesien. Projekt zahrnoval uspořádání mezinárodní výstavy a vědecké konference, vydání publikace a konferenčních materiálů v podobě katalogu výstavy. V něm bylo uvedeno několik dvojjazyčných článků, jako například Obyvatelstvo Dolního Slezska – od nevraživosti k přátelství (Mieszkańcy Dolnego Śląska – od wrogości do przyjaźni) od Tadeusze Orawce a Moniky Czarnotové.

Vědecká konference Cesta do neznáma – útěk a vyhnání Poláků a Němců po skončení 2. světové války 

V roce 2015 se v Haus Schlesien v Königswinter konala konference nazvaná Cesta do neznáma – útěk a vyhnání Poláků a Němců po skončení 2. světové války věnovaná problematice přesídlování obyvatelstva. Seminář, kterého se účastnili vědci, muzejní pracovníci a pořadatelé kulturních akcí z Německa a Polska, se uskutečnil při příležitosti 70. výročí ukončení války. Ta přinesla změny státních hranic a tím vynucené přesídlování, ke kterému docházelo ve střední a východní Evropě. Tadeusz Orawiec přednesl během konference příspěvek nazvaný Vyhnání – problém, který může sbližovat?, publikovaný v souboru konferenčních materiálů nazvaném Cesta do neznáma. Odsuny do a ze Slezska (Droga w nieznane. Wypędzenia z i na Śląsk).

 

Skip to content