logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Studie a odborné expertizy

Muzeum nabízí výzkum, dokumentaci, studie a odborné expertizy v oblasti dějin umění, vědy o historických památkách, muzeologie, ochrany památek a historie. Jedná se zejména o:

  • tvorbu evidenčních listů památky (karta ewidencyjna) pro všechny druhy historických památek,
  • zpracování obecních registrů památek a adresových listů památek (karta adresowa zabytku),
  • tvorbu historických a urbanistických studií,
  • tvorbu historických studií a průvodců pro jednotlivá města/obce a objekty,
  • vyhledávání zdrojových a ikonografických informací, prohledávání fondů knihoven ve všech výše uvedených oblastech

Zajištujeme vysokou odbornou úroveň prováděných prací, krátké dodací termíny a výhodné ceny. Veškeré prostředky získané na základě výše uvedených služeb posilují rozpočet muzea.

Služby, které poskytujeme, splňují všechny příslušné předpisy obsažené v polské legislativě, tj. zákoně ze dne 23. července 2003 o ochraně památek a péči o památky (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz.U. z 2018 r., poz. 2067) a nařízení Ministra kultury a národního dědictví ze dne 28. srpna 2019, kterým se mění nařízení o provádění konzervačních prací, restaurátorských prací a památkového výzkumu na památkách zapsaných do registro historických památek nebo do Seznamu památkových pokladů a stavebních prací, architektonických výzkumů a dalších činností na památkách zapsaných do registru historických památek, a také archeologických výzkumů a hledání památek (Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków – Dz.U. 2019, poz. 1721).

 
Skip to content