logo_projektu-cz_pl_eu_rgb_cropped
Strona internetowa wykonana w ramach projektu nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000086 pn „Bolesławiec-Vrchlabí – aktywna transgraniczna współpraca muzeów”, dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020.

   vstupenky  |  kontaktPL | CZ | EN   

Odborný archeologický dozor

Muzeum keramiky poskytuje služby jako jsou:

  • vyhledávání zdrojových informací,
  • odborný archeologický dozor,
  • záchranný archeologický výzkum v případě objevení archeologických památek,
  • předstihový archeologický výzkum,
  • zajištění, údržba a skladování movitých archeologických památek,
  • vědecké zpracování výsledků archeologického výzkumu,
  • zveřejnění výsledků archeologického výzkumu

Všechny nezbytné formality související s povolením k výzkumu nebo archeologickému dozoru zajištujeme ve vlastní režii. Zajištujeme vysokou odbornou úroveň prováděných prací, krátké dodací termíny a výhodné ceny. Veškeré prostředky získané na základě výše uvedených služeb posilují rozpočet muzea. Služby, které poskytujeme, splňují všechny příslušné předpisy obsažené v polské legislativě, tj. zákoně ze dne 23. července 2003 o ochraně památek a péči o památky (Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami – Dz.U. z 2018 r., poz. 2067) a nařízení Ministra kultury a národního dědictví ze dne 28. srpna 2019, kterým se mění nařízení o provádění konzervačních prací, restaurátorských prací a památkového výzkumu na památkách zapsaných do registru historických památek nebo do Seznamu památkových pokladů a stavebních prací, architektonických výzkumů a dalších činností na památkách zapsaných do registru historických památek, a také archeologických výzkumů a hledání památek (Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków – Dz.U. 2019, poz. 1721). 

Skip to content